Svirrefluer

Rødlistekategori: Sårbar
Latin: Phengaris arion

Kendetegn

Svirrefluer eller blomsterfluer (Syrphidae) er en familie af insekter med omkring 200 slægter og ca. 6.000 arter. De er udbredt i alle verdensdele – undtagen på Antarktis.

Svirrefluer hører ligesom myg og fluer til tovingeordenen. Mange arter er store og markante insekter, der desuden forekommer i store antal. De er kendt for deres evne til at stå stille i luften på svirrende vinger. Mange arter opsøger blomster, hvor de tager nektar og pollen.

Den voksne svirreflue har et vingefang på 3-4 centimeter. Hannen har blåviolette vinger med sorte pletter, mens hunnen har mørke-brune vinger med orange-røde pletter. Begge køn har også en karakteristisk hvid kant på vingerne.

Forvekslingsmuligheder

Svirrefluen forveksles tit med myg og andre insekter.

 

Svirreflue på pind

 

Biologi

Svirrefluen er kendt for sit symbiotiske forhold til myrer. Som larve lever den på lavtvoksende planter, hvor den bliver beskyttet af myrerne. Larven udskiller en sød væske, som tiltrækker myrerne, der beskytter den mod rovdyr og angreb fra andre insekter. I bytte for denne beskyttelse får myrerne sukkerholdig næringsrig væske fra larvens krop.

Levested

Den er udbredt i Europa og lever primært i åbne og fugtige habitater som enge, moser og heder. I Danmark er der siden 1850 registreret op mod 300 forskellige arter, hvoraf 10 arter vurderes til at være truede og 21 til at være sårbare.

Den kan findes på Røsnæs i Vestsjælland, Vejlerne i Nordjylland og på Enø på Sydsjælland

Ødelæggelse af dens levesteder har medført en drastisk nedgang i bestanden. Derfor er der igangsat en række bevaringsprojekter, der blandt andet fokuserer på at genoprette og beskytte dens levesteder samt at opdrætte og genudsætte larver i områder, hvor den er truet.

Den mest truede gruppe af danske svirrefluer er de arter, som er knyttet til skov med gamle træer, men også udtørring, dræning og sprøjtning af enge, marker og fugtige områder har betydet tilbagegang for mange arter.

Udbredelse

Sortplettet Blåfugl findes i dag kun på Møn, men det er muligt at at finde bestande i Nordjylland eller Nordsjælland.

 

 

Svirreflue
Svirreflue