Melbærris-dagugle / natsværmer

Latin: Coranarta cordigera
Rødlistekategori: TRUET
Kendetegn

Melbærris-dagugle – er en af de ca. 2500 danske arter af natsværmere.

Den har en lille mørkegul undervinge og et vingefang på 21-26 mm. Den findes på omkring 6 jyske heder, hvor den lever i tilknytning til melbærris eller mosebøllebær, som også er larvernes værtsplanter.

Melbærris-daguglen findes i dele af Europa, hovedsageligt i nord og i nabolandene omkring Danmark. I Centraleuropa og Sydeuropa findes den kun i bjergområder. I Alperne kan den ses i højder på 2.200 meter.

 

Levested

Melbærris-daguglen findes i dag på omkring 6 jyske heder, hvor den lever i tilknytning til hedemelbærris eller mosebølle som er larvens værtsplanter.

Biologi

De fleste natsværmere ernærer sig i larvestadiet især af planternes friske blade, men også visne blade og plantedele på jorden. Nogle arter lever inden i planterne, fx rodæderne, der lever af forskellige planterødder og glassværmere der bl.a. lever inden i grene og stammer af forskellige vedplanter.

Nogle arter optræder til dels kannibalistisk, sandsynligvis mest i situationer med ekstraordinær høj larvetæthed. Derimod findes der kun meget få natsommerfugle direkte knyttet til animalske rester (fx flere arter af ægte møl), træsvampe og dødt ved, fx svampeugle (Parascotia fuliginaria) som lever af svampe i trøsket træ, samt en række prydvinger som ikke er behandlet i rødlisten.

De rødlistede arter af natsommerfugle er primært tilknyttet lyse levesteder i skove, og lysåbne naturtyper i forskellige tilgroningsstadier på tør bund. I mere lukkede skovområder lever de fleste arter i trætoppene.

En mindre del af de rødlistede natsommerfuglene findes i agerlandets brakmarker, på de tørre heder, byernes ruderater, på højmoserne og i tørre krat.

Trusler

Arten anses for at være i tilbagegang, og er i kategorien truet, som betyder, at den typisk findes i små populationer eller lider under meget stor tilbagegang.

 

 

Sommerfugl lavet i genbrugsjern
Sommerfugl lavet i genbrugsjern