Pragtvægbi / vilde bier

Latin: Anthophora aestivalis
Rødlistekategori: KRITISK TRUET

Kendetegn

Den mest kritisk truede bi i Danmark, er Pragtvægbien.

Bier er en gruppe af årevingede insekter, der sammen med gravehvepse udgør overfamilien Apiformes eller Anthophila. De lever af blomsterstøv (pollen) og nektar, og har stor betydning som bestøvere.

Familier

Bier opdeles i 7 familier:

Andrenidae (67)
Apidae (83)
Colletidae (28)
Halictidae (61)
Megachilidae (49)
Melittidae (8)
Stenotritidae (0)

De første 6 af familierne, har medlemmer, der lever i danmark. Den sidste gruppe lever udelukkende i Australien. Antallet af arter i Danmark er angivet i parentes efter familiens navn. Der er beskrevet omkring 20.000 biarter.

Bestand

Bestanden af bier i verden er faldet drastisk på kort tid.

Colony Collapse Disorder, CCD eller pludselig bidød, er en uforklarlig sygdom, der rammer bikolonier, hvor bierne forsvinder fra deres bistader. Sygdommen startede i USA, hvor bestanden af honningbier blev halveret fra 1971 til 2007, og siden har sygdommen bredt sig over store dele af verden. De stærkt virkende neurotoxinske insekticider, neonikotinoiderne og fipronil, er under mistanke som årsag til massedød blandt bier.

 


Levesteder

Pragtvægbien findes kun i Danmark kun langs kynstskrænterne ved Arnager på Bornholm. Her lever den sammen med de mere almindelige Træborende Bladskærerbi og Metalsmalbi.

De manglende levesteder har betydet, at 75 arter af bier allerede er forsvundet fra Danmark eller i risiko for at uddø på kortere eller længere sigt ifølge Den Danske Rødliste.

Der er mange årsager til, at der er blevet færre levesteder til bierne. Blandt andet mangler vi vilde blomster, fordi vores natur gror til. Det skyldes, at der tilføres alt for høje mængder af næringsstoffer, og at der mange steder ikke længere er helårsgræssende dyr eller andre naturlige forstyrrelser. Der mangler også steder, hvor bierne kan bygge reder som for eksempel kvasbunker, mospuder samt døde træer og grene.

Derudover påvirkes bierne også af det intensivt dyrkede landbrug. For eksempel er mange småbiotoper som markskel, stendiger og hegn blevet fjernet for at give større marker. Og landbrugets brug af sprøjtegift har en negativ påvirkning på både bierne og de blomster, som bierne lever af.

Arter

Der er 292 forskellige arter af bier i Danmark. Heraf er 29 arter af humlebier. 21 af dem er redebyggende og lever i kolonier med en dronning og arbejderbier, ligesom honningbien. Andre humlebier snylter på de rede-byggende arter.

Det ældste fossil af en bi med pollen menes at være 100 millioner år.

Ud af de 292 arter, er 244 af dem på Den Danske Rødliste.

•  19 arter (8 %) er udryddet.
•  18 arter (7 %) er kritisk truet og i ekstremt høj risiko for at uddø i den danske natur.
•  17 arter (7 %) er truede og i meget stor risiko for at uddø.
•  21 arter (9 %) er sårbare.
•  26 arter (11 %) er næsten truede og tæt på at være i en af de truede kategorier.

 

Plakat vilde bier